IMG

qianyuhua

Personal Profile

      Dr. Yuhua Qian(钱宇华) | Professor, PhD, IEEE Member, ACM Member
      Address: School of Computer and Information Technology, Shanxi University

      Zip Code: 030006 | Telephone: 086-0351-7010566

      Email: jinchengqyh@126.com | QQ: 892810576

more>>Journal Papers

  • Xinyan Liang, Yuhua Qian, Qian Guo, Honghong Cheng, Jiye Liang, AF: An Association-based Fusion Method for Multi-Modal Classification, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, doi: 10.1109/TPAMI.2021.3125995. PDF
  • Keqi Wang, Yuhua Qian, Jiye Liang, Chang Liu, Qin Huang, Lu Chen, Jieru jia, Local-global coupling relationship based low-light image enhancement, 中国科学:信息科学, 2022, In Press. PDF
  • Changzhong Wang, Yuhua Qian, Weiping Ding, Xiaodong Feng, Feature selection with fuzzy-rough minimum classification error criterion, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2021, doi: 10.1109/TFUZZ.2021.3097811. PDF
  • Zhehuang Huang, Jinjin Li, Yuhua Qian, Noise-tolerant fuzzy covering based multigranulation rough sets and feature subset selection, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2021, doi: 10.1109/TFUZZ.2021.3093202. PDF
  • Lin Sun, Tengyu Yin, Weiping Ding, Yuhua Qian, Jiucheng Xu, Feature Selection with Missing Labels Using Multilabel Fuzzy Neighborhood Rough Sets and Maximum Relevance Minimum Redundancy,IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2021, doi: 10.1109/TFUZZ.2021.3053844. PDF

more>>Research Groups

more>>Conference Papers

  • Hanmo Wang, Liang Du, Lei Shi, Peng Zhou, Yuhua Qian, Yi-Dong Shen. Experimental Design With Multiple Kernels, ICDM 2015, PDF

more>>Research Projects